ΣΕ ΦΕΚ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 90/18-4-2013 ο Νέος Νόμος με αριθμό 4145 "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις"

Διαβάστε εδώ το ΦΕΚ.